Cenník reklamy televízie Vega

produkt

M.j.

umiestnenie

počet odvysielaní

konečná cena

Reklamný spot

30 s

Reklamný blok vysielaný 2x v hodine

1x

90,00 €

Statická reklama

10 s

Reklamný blok vysielaný 2x v hodine

12x

80,00 €

Telenákup a PR

1 min

v telenákupných blokoch

1x

200,00 €

Sponzorský odkaz

10 s

pred a po relácii, na základe dohody so zadávateľom

 

300,00 €

Komerčná reportáž
(vrátane výroby)

3 min

reklamný blok / v programe

1x denne

800 / 700€

Komerčný rozhovor
(vrátane výroby)

3 min

reklamný blok / v programe

1x denne

700/600 €

Umiestňovanie produktov

 

dohodou

 

dohodou

Záznam vysielania

1ks

DVD

 

20 €

 

 

 

 

 

 

Výroba TV spotu na objednávku

500-1000 € / podľa náročnosti výroby

Výroba statickej reklamy na objednávku

50 – 100 € / podľa náročnosti výroby

Údaje pre obchodné a fakturačné účely:

Slov Media Group s r.o.
Adresa: Klincová 37, 821 08 Bratislava
Zapísaná v OR SR Okresného súdu Bratislava I, v odd. : Sro, vo vložke č. 84866/B

štatutárny orgán: Boris Rizman, konateľ spoločnosti


IČO: 46 889 299   DIČ: 2023636835   IČ DPH: SK202363835

Bankové spojenie: VUB a.s, č.ú.: 3076770259/0200
SK6702000000003076770259

Televízia VEGA vysiela na základe licencie pre televízne vysielanie číslo TD/160.

Logo Tv Vega na stiahnutie